Gezondheidszorg in België

De Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid publiceert een verzameling rapporten “Health Systems in Transition” (HiT), die tot doel heeft een gedetailleerde beschrijving te geven van de gezondheidsstelsels van verschillende landen (voornamelijk Europese) en hun recente ontwikkelingen.

Het KCE werd onlangs door het Observatorium gecontacteerd om de permanente correspondent voor België te worden en was verantwoordelijk voor het bijwerken van het verslag over ons land. Wij zijn bijzonder verheugd over deze internationale erkenning en over het Waarnemingscentrum in onze expertise. Wij hopen dat deze nieuwe uitgave iedereen, Belg of buitenlander, helpt om zijn weg te vinden in het Belgische gezondheidszorgsysteem  en om een organisatie te begrijpen die vaak complex is omwille van ons institutioneel kader.

Wat is de taak van het Riziv?

Missie en activiteiten: Het RIZIV beheert en controleert de verzekering voor geneeskundige verzorging, maar de ziekenfondsen zijn belast met de vergoeding, de betaling van de uitkeringen en medische kosten, enz. De contacten met de patiënten en de sociaal verzekerden verlopen dus meestal via de ziekenfondsen.

 

HET BELGISCH INSTITUTIONEEL KADER

België is een federale staat met een parlementaire democratie. Er zijn drie niveaus van drie bestuursniveaus – de federale regering, de gefedereerde entiteiten (drie gewesten en drie
gemeenschappen) en de lokale overheden (provincies en gemeenten). Het gezondheidsbeleid valt zowel onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid als van de gefedereerde entiteiten (gewesten en gemeenschappen). De federale overheid is verantwoordelijk voor de regeling en financiering van de verplichte ziekteverzekering; de bepaling van de accreditatie
accreditatiecriteria (d.w.z. minimumnormen voor de exploitatie van ziekenhuisdiensten); de financiering van de financiering van ziekenhuisbudgetten en zware medische verzorgingseenheden; de wetgeving inzake de verschillende beroepskwalificaties beroepskwalificaties; en de registratie van farmaceutische producten en de controle op de prijzen ervan.

De gefedereerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor gezondheidsbevordering en preventie; moederschap en kindergezondheidszorg en sociale diensten; verschillende aspecten van gemeenschapszorg; coördinatie en samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg en palliatieve zorg; de toepassing van accreditatienormen en de vaststelling van aanvullende accreditatiecriteria; en de financiering van ziekenhuisinvesteringen. Om de samenwerking tussen de federale autoriteiten en de gefedereerde entiteiten te vergemakkelijken, worden regelmatig interministeriële conferenties georganiseerd.

DE VERPLICHTE ZIEKTEVERZEKERING EN HAAR ORGANISATIE

In 2008 telde België 10,7 miljoen inwoners. In 2007 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 82,6 jaar voor vrouwen en 77,1 jaar voor mannen. Bijna de hele bevolking
(>99%) is gedekt voor een zeer breed uitkeringspakket. Sinds januari 2008 is er geen geen verschil meer tussen de dekking van de ziekteverzekering in het algemene stelsel en het
stelsel voor zelfstandigen, aangezien dit laatste nu ook de dekking van kleine risico’s omvat.

De organisatie van de gezondheidsdiensten wordt gekenmerkt door de beginselen van therapeutische vrijheid voor de artsen, keuzevrijheid voor de patiënten en vergoeding op basis van een honorarium. De verplichte ziekteverzekering wordt beheerd door het Nationaal Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Invaliditeitsverzekering (RIZIV-NIHDI), dat een prospectief budget toekent aan de ziekenfondsen voor de financiering van de gezondheidszorgkosten van hun leden. Alle rechthebbenden
moet zich aansluiten of inschrijven bij een ziekenfonds: ofwel bij een van de zes nationale verenigingen van ziekenfondsen, waaronder het ziekenfonds van de Belgische spoorwegmaatschappij, of een regionale dienst van de openbare Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering.

De particuliere ziekteverzekeringsmaatschappijen met winstoogmerk vertegenwoordigen van de niet-verplichte ziekteverzekeringsmarkt. In het verleden ontvingen de zieken
ziekenfondsen het budget dat zij nodig hadden om hun leden te vergoeden, maar sinds 1995 moeten zij financieel instaan voor een deel (25%) van het verschil
tussen hun werkelijke uitgaven en hun begroting, waarvoor 30% wordt bepaald volgens een normatieve, voor risico gecorrigeerde toewijzing.

Wat is accreditering?

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies. Verwar accreditatie riziv niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *